Saturday, March 10, 2012

Đồng Bào – Tuổi Trẻ ơi Đứng Lên – nhạc và lời: Việt Oan

Posted on by HNSGTuoiTreYeuNuoc – Kính gửi đến quý vị nhạc phẩm Đồng Bào – Tuổi Trẻ ơi Đứng Lên, nhạc và lời: Việt Oan. Sau bao năm Đồng Bào Nhân Dân Việt Nam sống dưới ách thống trị của một chế độ thối nát cầm quyền csVN, một chế độ nhu nhược hèn với Giặc ác với Dân chúng dâng bán biển đảo cho ngoại bang Tàu Phương Bắc.
Xin Đồng Bào và Toàn Thể Tuổi Trẻ hãy Đoàn Kết cứu lấy Đồng Bào và giải cứu Quê Hương Mẹ Việt Nam thoát khỏi đám Cộng Nô và dẹp tan lũ Cộng Nô ra khỏi Đất Nước Việt Nam.

No comments: