Tuesday, April 24, 2012

37 NĂM QUỐC HẬN - VIỆT NAM TÔI ÐÂU ? - Biểu Tình Trước Tòa Ðại Sứ Việt Cộng Ngày Thứ Hai 30-04-2012 Từ 16g00 – 19g00

37 NĂM QUC HẬN - VIT NAM TÔI ÐÂU ? 

Biểu Tình Trước Tòa Ðại Sứ Việt Cộng
Ny Th Hai 30-04-2012
Từ 16g00 – 19g00


Việt Nam Tôi Đâu….Việt Nam Tôi Đâu….. !
Kính mời quý đồng hương mỗi người một lá cờ vàng cùng nhau
biểu dương ý chí sắt đá : giải thể chế độ việt gian cộng sản bán nước
để cùng toàn dân chống bọn bá quyền tàu cộng.

Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Pháp

No comments: