Saturday, July 7, 2012

Biểu tình chống Trung Quốc ở California

Cập nhật: 17:58 GMT - thứ bảy, 7 tháng 7, 2012


No comments: