Saturday, February 11, 2017

Tin giật gân!!! @ News!!! "Donald Trump arrested"

News!!!   "Donald Trump arrested" 
Please if you see two police officers arresting Donald Trump on you computer screen,  do not click to read the news.  It is a Virus . Someone has done that and it has infected their computer.  Please send to all in your contact list . Pass This on!

Tin giật gân!!!
"Donald Trump bị
 bắt" Xin vui lòng nếu bạn thấy hai sĩ quan cảnh sát bắt giữ Donald Trump trên màn hình máy tính của bạn. Đừng bấm vào để đọc tin tức. Đó là một virus. Có người đã làm điều đó và nó đã nhiễm máy tính của họ.
Xin vui lòng gửi cho tất cả  danh sách liên lạc của bạn. 
 
(E mail)

No comments: