Wednesday, April 5, 2017

Kính chuyển, > Báo động !!! hãy cẩn trọng khi nhận phone... Những CODE LẠ !!

> Tin các thân hữu biết:
> Lưu ý cảnh giác các phone gọi đến (incoming phones) có số area code khác lạ (strange) như (247) , (252) , (224) , (371) , nhất là area code 247 !
>
> Tuần nầy số phone (247) gọi tới tôi hoài (5 lần), may mắn là tôi không bắt vì thấy số area code lạ.  (phone 247 nầy gọi từ Ascension Island thuộc vùng Caribbean Sea) nếu ta bắt phone, và chỉ trả lời "Hello" là sẽ bị charge $1000 ngay(!), nếu response dài thì càng bị charge lên rất nhiều tiền!

> - Tôi đã bị chúng (bọn lừa gạt) gọi đến rồi đó! Nên vội vàng thông báo các thân hữu biết để cảnh giác đề phòng!!
>
> NVTrong

(e mail)

No comments: