Thursday, July 5, 2018

VănNghệSĩ và ViệtDươngNhân: Vài Vần Vô Nghĩa - Việt Dương Nhân

VănNghệSĩ và ViệtDươngNhân: Vài Vần Vô Nghĩa - Việt Dương Nhân: Vài Vần Vô Nghĩa Nắng vàng mây biếc trời cao Vài vần vô nghĩa thả vào hư không Ngày về sông nước xanh trong Ra đi ngầu đục hết mong m...

No comments: