Tuesday, May 1, 2018

Poésies et Recits de Thiên Kim Agnès HIVER: Con Đã Ra Đi - Thơ Việt Dương Nhân, viết cho con.

Poésies et Recits de Thiên Kim Agnès HIVER: Con Đã Ra Đi - Thơ Việt Dương Nhân, viết cho con.: Con Đã Ra Đi Cầu hương linh (con rể) Philippe Macé được siêu thoát Con đã ra đi... một buổi chiều, Chiều đông buốt lạnh cảnh điều hiu C...

No comments: