Wednesday, May 23, 2018

VănNghệSĩ và ViệtDươngNhân: Thư Cho Người Tình - Việt Dương Nhân

VănNghệSĩ và ViệtDươngNhân: Thư Cho Người Tình - Việt Dương Nhân: Hồng "Horticolor" (có mặt từ 9/1991) Hoa hồng này nuôi tôi và bao người Paris, ngày 8.9.2005 Anh, Giờ theo trăng gió bỏ quê...

No comments: