Tuesday, July 17, 2018

Việt Dương Nhân: Giờ Đã Điểm Ngày Tàn của Việt Cộng (nhiều tác giả)...

Việt Dương Nhân: Giờ Đã Điểm Ngày Tàn của Việt Cộng (nhiều tác giả)...: Giờ Đã Điểm... Ngày Tàn Của Việt Cộng Việt Cộng dám tác oai tác quái, Dâng Bắc-triều cửa Ải-Nam-Quan Hỡi ai, con nước Việt-Nam ? Hãy...

No comments: