Sunday, June 24, 2018

Việt Dương Nhân: HỌC LÀM NGƯỜI THẮNG (như Người Mỹ) HỌC LÀM NGƯỜI T...

Việt Dương Nhân: HỌC LÀM NGƯỜI THẮNG (như Người Mỹ) HỌC LÀM NGƯỜI T...: HỌC LÀM NGƯỜI THẮNG (như Người Mỹ) HỌC LÀM NGƯỜI THUA (như người Nhật) Nước Nhật biết ơn những Hiến pháp do kẻ chiếm lĩnh (Mỹ) đem lại...

No comments: