Thursday, June 21, 2018

Việt Dương Nhân: Bắc Trung Nam (Danlambao): 2013: Một năm đàn áp và...

Việt Dương Nhân: Bắc Trung Nam (Danlambao): 2013: Một năm đàn áp và...: Bắc Trung Nam (Danlambao) - Năm 2012 trôi qua với nhiều biến cố chính trị quan trọng tại Việt Nam, trong đó quyết định ngoại gi...

No comments: