Monday, April 20, 2015

NAM QUỐC SƠN HÀ (Hà Lan Phương-Paris)

lythuongkiet
NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
Người xưa đã nói tự thiên thu
Giang sơn gấm vóc từ muôn thuở
Gìn giữ cùng nhau chống giặc thù
Lạc Việt bao đời đuổi bắc phương
Dẹp tan quân Hán chính Trưng Vương
Bình Nguyên phá Tống trừ Mông cổ
Hưng Đạo Ngô Quyền lưu chiến công
Mười năm kháng chiến chống quân Minh
ÁO VẢI LAM SƠN tụ nghĩa binh
Gian khổ bao năm dành chiến thắng
Bình Ngô Dại Cáo , phút quang vinh
Toàn dân Đại Việt hãy cùng nhau
Chống lũ xâm lăng chốn địa đầu
Núi thẳm rừng xanh sông biển rộng
Ta luôn bảo vệ đến ngàn sau
Đất Tổ quê hương phải giữ gìn
Chớ vì tham vọng để người khinh
Nhục vinh ghi đến đời con cháu
Sử sách truyền lưu : KẺ BẠC TÌNH
NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
Lời xưa nhắc mãi đến thiên thu
Núi sông là của toàn dân Việt
QUYẾT CHẲNG DÂNG CHO LŨ GIẶC TÀU
Hà Lan Phương ( Paris )

No comments: