Saturday, July 2, 2016

ONTARIO

 = ONTARIO (Canada) =

Hai mươi năm đã đến đây
Bây giờ nhìn lại chưa phai nhạt lòng

Ban ngày cũng ánh nắng trong
Về đêm sáng rực bên song cửa ngoài.


Việt Dương Nhân
(vdn - Paris 2-7-2016)

No comments: